Japanese Counting System

Follow this link

1

Ichi

2

Ni

3

San

4

Shi (yon)

5

Go

6

Roku

7

Shichi

8

Hachi

9

Kyuu

10

Juu

11

Juu-Ichi

12

Juu-Ni

13

Juu-San

14

Juu-Shi

15

Juu-Go

16

Juu-Roku

17

Juu-Shichi

18

Juu-Hachi

19

Juu-Kyuu

20

Ni-Juu

21

Ni-Juu-Ichi

22

Ni-Juu-Ni

23

Ni-Juu-San

24

Ni-Juu-Shi

25

Ni-Ju-Go

26

Ni-Juu-Roku

27

Ni-Juu-Shichi

28

Ni-Juu-Hachi

29

Ni-Juu-Kyuu

30

San-Juu

40

Yon-Juu

50

Go-Juu

60

Roku-Juu

70

Nana-Juu

80

Hachi-Juu

90

Kyuu-Juu

100

Hyaku